Składka ubezpieczeniowa posiada złożoną strukturę wewnętrzną! Jak spotka nas cukrzyca należy o tym pamiętać!


Składka w ubezpieczeniu społecznym jest świadczeniem pieniężnym o charakterze przymusowym, celowym, odpłatnym i bezzwrotnym. Przymusowość oznacza, że należności z tytułu składek mogą być dochodzone w trybie właściwym do ściągania opłat publicznych i podatków. Składki ubezpieczeniowe są najważniejszym elementem przychodu ubezpieczyciela. Stąd tak istotną sprawą dla dalszej prawidłowej działalności ubezpieczeniowej jest właściwa, w miarę dokładna kalkulacja składki ubezpieczeniowej.


Chorując na cukrzycę miejmy na uwadze, iż składka ubezpieczeniowa jest ceną za usługę ochrony ubezpieczeniowej. Ustalenie tej ceny jest tutaj wyjątkowo nietypowe, gdyż zakład ubezpieczeń musi określić wartość usługi, która może, ale nie musi nastąpić w czasie przyszłym. Przez składki należy w prawie ubezpieczeń społecznych rozumieć składki na ubezpieczenia społeczne ubezpieczonych, którymi są osoby fizyczne, podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu lub wypadkowemu. Mówiąc o cukrzyca http://www.szugarfrik.pl/ w aspekcie składek miejmy na uwadze, że jest ceną gwarancji ubezpieczeniowej na wypadek zajścia określonego ryzyka.


Składką ubezpieczeniową nazywamy zobowiązanie ubezpieczającego wobec ubezpieczyciela za udzieloną ochronę ubezpieczeniową w ciągu umownego okresu zwanego okresem ubezpieczenia. Termin składki ubezpieczeniowej określa się jako fakt, że jest podstawowym źródłem środków finansowych niezbędnych do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej.


Chorując na cukrzycę musimy mieć na uwadze, iż jest sumą pieniężną, którą ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany zapłacić ubezpieczycielowi za udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową w ciągu określonego okresu ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa posiada złożoną strukturę wewnętrzną, odzwierciedlającą różny charakter ubezpieczeń prowadzonych przez zakład, różne obciążenia ponoszone przezeń oraz różne korekty wynikające zarówno z działania czynników zewnętrznych, jak i wyrobów dokonywanych przez sam zakład ubezpieczeń. Podstawową częścią składki ubezpieczeniowej jest składka czysta zwana składką netto. Służy ona wyłącznie do pokrycia świadczeń i odszkodowań. Składka czysta reprezentuje udział ubezpieczającego w repartycji szkód, a suma tych składek tworzy fundusz ubezpieczeniowy na wypłatę świadczeń i odszkodowań. Z tego też powodu składka czysta określana jest mianem ryzyko-składki. Równoważność składki czystej oraz ryzyko-składki ma miejsce wyłącznie w ubezpieczeniach majątkowych oraz od wypadku, w których odchylenie w przebiegu zdarzeń losowych wraz z upływem czasu jest względnie stałe. Mówiąc o cukrzycy nie zapominajmy, iż tak jak w przypadku każdej ceny za towar, rolą składki jest przeniesienie ubezpieczycielowi przychodu pokrywającego koszty tworzenia usługi i dającego zysk w przypadku większości towarów, jeśli cena nie zapewnia pokrycia cen wytworzenia, nie ma to już wpływu na sprzedane produkty ani na ich nabywców. Zbyt niska cena ubezpieczenia to nie tylko kłopoty producenta, lecz także klientów. 


Brak środków na wypłatę świadczeń lub odszkodowań spowoduje, że klient nie będzie miał. Składka na ubezpieczenie społeczne może być różnie ujęta. Może to być składka łączna na wszystkie rodzaje ubezpieczenia albo składka odrębnie ustalona dla poszczególnych ryzyk. Każda z nich może być płacona tylko przez pracodawcę, tylko przez ubezpieczonego albo wspólnie przez oba te podmioty. Warto o tym pamiętać, jeżeli dotyka nas cukrzyca. Z punktu widzenia gospodarki finansowej zakładu ubezpieczeń składka reprezentuje udział ubezpieczającego w pokrywaniu przyszłych świadczeń i odszkodowań. Wysokość składki ustalana jest na podstawie stopy składki, stanowiącej cenę ochrony ubezpieczeniowej jednostki wartości ubezpieczenia. Składka ta jest ustalana w wysokości zapewniającej środki finansowe na wypłatę odszkodowań i świadczeń, tworzenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i funduszów rezerwowych oraz na pokrycie kosztów działalności ubezpieczeniowej.

Zobacz również: