Ćwiczenia integracji sensorycznej dla dzieci mają zastosowanie, gdy model rodziny spełnia swoje funkcje!

 

Wskazuje się, żeby kultura mogła być odpowiednio tworzona, jak i również odbierana oraz, żeby uczestnictwo w niej nie stało się odświętnym wyjątkiem to bez wątpienia potrzebna jest odpowiednia edukacja. Ogromną rolę spełnia tutaj rodzina oraz ćwiczenia integracji sensorycznej dla dzieci http://www.trampolina-dzieci.pl/stymulujemy-dzieciece-zmysly/

 

Rodzina jest środowiskiem życia niemal każdego człowieka. Stanowi integralną część każdego społeczeństwa, a zarazem jego najmniejsza i podstawowa komórka. Jest najważniejszą grupa społeczna, w której to człowiek przychodzi na świat i z którą wiążą go wielorakie związki do końca jego życia. Dla dzieci stanowi ona podstawowe i naturalne środowisko wychowawcze, rodzina jest prymarną instytucja wychowania; o jej roli jako naturalnego środowiska wychowawczego świadczy fakt, iż to ona a nie przedszkole i szkoła, mimo ich niepodważalnego znaczenia w wychowaniu stanowi pierwsze źródło przekazu symbolicznego.


W niej małe dziecko uczy się wyrażania uczuć i myśli, a takie odpowiednich reakcji i zachowań, to w niej spotyka się również z wartościowaniem. Te bardzo proste informacje tworzą zrąb wiedzy dziecka o systemie wartości cenionym w najbliższym otoczeniu i kręgu kulturowym oraz kierowanie na profesjonalne ćwiczenia integracji sensorycznej dla dzieci

 

W rodzinie dziecko uczy się po raz pierwszy norm postępowania i jest wdrażane do funkcjonowania w czekających je rolach społecznych. Rodzina stanowi najbardziej powszechne środowisko życia człowieka. Od niej zaczyna się biografia człowieka i ona towarzyszy mu przez całe dorosłe życie. To ona wywiera istotny i znaczący wpis na zachowania się jednostek. Ich stosunek do innych osób, świata, wartości norm i wzorców postępowania. Życie rodzinne obejmuje bowiem długi okres. Zaczyna się zanim pojawia się inne środowiska w życiu człowieka, a członków rodziny łączą więzy krwi i więzy emocjonalne. 


Rodzina, jako instytucja mając ogromny wpływ na rozwój i zachowanie jednostki, może się przyczynić do powstania zagrożenia wśród dzieci i młodzieży. Mamy tu do czynienia z przemianami społecznymi, które wpływają na rodzinę, powodując zmiany strukturalne i funkcjonalne. Współcześnie obserwować można odejście od modelu rodziny zinstytucjonalizowanej, opartej na wyraźnym podziale ról, praw i obowiązków na rzecz modelu, w którym coraz większego znaczenia nabiera indywidualność jej poszczególnych członków. 

Należy o tym pamiętać w momencie podejmowania decyzji oraz ćwiczenia integracji sensorycznej dla dzieci.

 

Wzrasta ranga indywidualnych potrzeb, co może powodować zwiększenie liczby takich sytuacji, w których indywidualne dążenia są sprzeczne z interesami rodziny jako całości. Kiedy zmienia się struktura rodzin, jej członkowie muszą się przystosować do zaistniałej sytuacji. Główną przyczyną takiej zmiany jest rozpad rodziny (rozwody). Statystyki ukazują, iż wskaźnik rozwodów jest wysoki, zwłaszcza wśród małżeństw o krótkim stażu, mających pod swoją opieką dzieci. Według niektórych szacunków od 40 do 60% dzieci do 18 lat będzie się wychowywało w rodzinie niepełnej. W odniesieniu do transformacji strukturalnych rodziny pojawiają się prognozy, iż równolegle będą funkcjonować różnorodne modele wspólnot rodzinnych, jak na przykład związki przedmałżeńskie, małżeńskie, wspólnoty zamieszkiwania. Funkcjonując w takich rodzinach należy pamiętać, że ćwiczenia integracji sensorycznej dla dzieci są niezwykle istotne. 


Formy te mogą być również postrzegane jako kolejne fazy w życiu rodzinnym danej osoby. Drugim istotnym aspektem jest zanik rodziny wielopokoleniowej. W obecnych czasach zmniejsza się znacząco liczba dorosłych uczestniczących w procesie wychowania dziecka. Dziecko pozbawione jest więc możliwości obserwowania i wzorowania się na osobach pełniących rozmaite role rodzinne. Nie ma także okazji zetknięcia się z problemami charakterystycznymi dla różnych etapów życia, tak by pośrednio uczestniczyć w ich rozwiązywaniu. Jest także mniej osób, u których mogą one szukać wsparcia.

Zobacz również: