Koraliki szklane, czyli jaka lokalizacja najlepsza na działalność?


Geograficzne określone miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym wybór w tym przypadku dotyczyć może zarówno kraju, regionu, miasta i konkretnego miejsca w danym mieście decydując się na prowadzenie działalności ukierunkowanej na koraliki szklane http://www.artfan.pl/pl,0,grupa390,o0,koraliki-ze-szkla.html .


Im bardziej złożona i kosztowna ma być (jest) projektowana działalność gospodarcza, tym kosztowniejsza może być jego błędna lokalizacja. Planowanie lokalizacji to takie umiejscowienie przedsiębiorstwa, które gwarantuje minimalizację całkowitych kosztów produkcji i dystrybucji. Analiza lokalizacji powinna więc być procedurą, w ramach której: określone zostaną konkretne wymagania (cechy konieczne i wskazane co do miejsca prowadzenia działalności gospodarczej); dokonany zostanie wybór możliwych miejsc (krajów, regionów, miast, parceli ); dostępne warianty poddane zostaną ocenie, dokonanej z perspektywy czynników stanowiących dla prowadzonej działalności newralgiczne ogniwo( do oceny można wykorzystać modele finansowe, programowanie liniowe, modele statystyczne i modele szacowania czynników lokalizacyjnych) oraz podjęta zostanie ostateczna decyzja lokalizacyjna w odniesieniu do działalności ukierunkowanej na koraliki szklane.


Wymagania lokalizacyjne obejmują następujące grupy czynników: siłę roboczą, zaopatrzenie materiałowe, możliwość sprzedaży, infrastrukturę techniczną, siłę roboczą, rozpatrywaną z punktu widzenia, wielkości zasobów, to jest liczby pracowników szukających pracy lub chętnych do zmiany miejsca pracy. Należy wskazać również kwestię kosztu, czyli minimalnego poziomu wynagrodzeń, przy którym pracownicy byliby skłonni podjąć pracę, oraz dodatkowych wydatków ponoszonych przez pracodawcę w celu pozyskania, wykorzystania, utrzymania i doskonalenia siły roboczej (podatki i świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz obowiązkowe świadczenia na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, obligatoryjne nakłady między innymi na bezpieczeństwo i higienę pracy, odszkodowania i od prawy z tytułu rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy, wypłaty świadczeń socjalnych, część kosztów zarządu, ponoszona w związku z zatrudnianiem służb pracowniczych. Ostatnim z aspektów jest kwalifikacja, czyli rodzaju i poziomu umiejętności osób chętnych do podjęcia pracy.


Te trzy aspekty siły roboczej muszą być rozpatrywane w ścisłej wzajemnej zależności. Czynnikiem decydującym o wyborze może być relatywnie niski poziom płac na danym terenie, z drugiej jednak strony, jest również oczywiste, że im wyższe wynagrodzenia dana firma wypłaca swoim pracownikom, tym mniej kłopotów będzie ona miała ze znalezieniem dostatecznej liczby pracowników z pożądanymi kwalifikacjami. Dostępność ziemi, niezbędnych budynków i budowli, gdzie szczególne znaczenie mają: sposób użytkowania ziemi (nieruchomości) i prawa własności, zdatność dostępnych terenów pod zabudowę, cena terenów użytkowych i nieruchomości, istniejące plany zagospodarowania przestrzennego, odległość od terenów mieszkaniowych, istniejące połączenia komunikacyjne oraz charakter sąsiedztwa. Ma to również zastosowanie, jeżeli chodzi o koraliki szklane - charakter współczesnej działalności.


Zaopatrzenie materiałowe, na które decydujący wpływ ma lokalizacja surowców naturalnych, półproduktów, materiałów zaopatrzeniowych, określająca koszty transportu oraz wielkość ubytków powstających w trakcie transportu. O zdominowanej potrzebami zaopatrzenia materiałowego lokalizacji mówimy wtedy, gdy zakład powinien być usytuowany w pobliżu miejsca występowania surowców, półproduktów, materiałów. Należy jednak uwzględnić fakt, że materiały zaopatrzeniowe dzielą się na takie, które występują powszechnie (są dostępne praktycznie w dowolnym miejscu). Takie, które występują tylko w określonych miejscach (surowce, materiały lokalne). Dostęp do dobrego zaopatrzenia określony jest dodatkowo: kosztami transportu(na przykład produkcja oparta na masowych dostawach surowców), rodzajem dostarczanych surowców/ materiałów (na przykład firma dysponująca bardzo małą powierzchnią magazynową powinna skracać odległość od swoich dostawców, co gwarantuje ciągłość zaopatrzenia w niezbędne materiały).  


Możliwości sprzedaży, w tym ( obok wcześniej omówionych czynników) przede wszystkim: potencjalny popyt, bliskość klientów, istniejąca lub potencjalna konkurencja, drogi dojazdowe i parkingi dla samochodów dostawczych oraz klientów oraz czas dostaw dotyczących koraliki szklane. Na przykład bliskość klientów może mieć decydujące znaczenie, gdy dokonuje się wyboru lokalizacji dla zakładu usługowego czy punktu handlu detalicznego. W przypadku działalności handlowej dodatkowo musi być uwzględniona łatwość dostępu do placówki i dostępność miejsc parkingowych. Infrastrukturę techniczną, obejmującą istniejące uzbrojenie terenu i możliwości jego dalszego rozbudowania, w tym: linie wysokiego napięcia i zaopatrzenie w energię elektryczną, instalację wodociągową, kanalizację, zaopatrzenie w inne (alternatywne) źródła energii, 

Infrastrukturę komunikacyjną, w tym liczbę i rodzaj połączeń komunikacyjnych (komunikacja samochodowa, lotnicza i wodna, pociągi), a w tym: środowisko naturalne, w tym zakres i restrykcyjność przepisów związanych z ochroną środowiska oraz obciążenia podatkowe, gdy kryterium decydującym może być albo wysokość istniejących obciążeń podatkowych, albo ulgi podatkowe dla nowo powstających podmiotów gospodarczych.


Przy wyborze lokalizacji na działalność koraliki szklane w grę wchodzi nie jeden, lecz wiele czynników, mających równorzędne znaczenie dla sukcesu uruchamianej (prowadzonej) działalności gospodarczej. Waga poszczególnych czynników jest różna w zależności od tego, czy decyzja lokalizacyjna dotyczy generalnie kraju, w jakim będzie (jest) prowadzona działalność gospodarcza (czynniki określające atrakcyjność inwestycji zagranicznych),czy też regionu geograficznego lub administracyjnego, czy konkretnej ulicy. Znaczenie tych kryteriów jest także różnicowane rodzajem planowanej (prowadzonej) działalności gospodarczej. Zawsze jednak wybór dokonywany jest pod kątem osiągania maksymalnych korzyści.


Przy wyborze miejsca prowadzenia działalności gospodarczej koraliki szklane, o czym wcześniej wspomniano, można wykorzystać tradycyjne modele finansowe. W tym przypadku wybór dokonywany jest na podstawie określenia przyszłych zysków (rentowności) możliwych do osiągnięcia przy każdej z alternatywnych lokalizacji (gdyż każda z alternatyw w ramach każdego z kryteriów wiąże się z określonymi nakładami). Jednak rachunek taki nie zawsze jest możliwy do przeprowadzenia, chociażby ze względu na to, że niektóre czynniki lokalizacyjne mogą nie mieć szacowania wartości użytkowej poszczególnych wariantów. Konstruuje się wówczas listę czynników lokalizacyjnych (kryteriów), różnicujących poszczególne warianty lokalizacyjne i stopień ich atrakcyjności. Lista proponowanych kryteriów uwzględnia najważniejsze dla powodzenia konkretnego pomysłu (planu działalności gospodarczej) aspekty lokalizacyjne.

Zobacz również: