Outsourcing przedstawicieli handlowych jest coraz bardziej potrzebny! Czy jest to ściśle związane ze strategiami marketingowymi?


Istotą każdej strategii, jest dążenie do uzyskania postępu w działalności przedsiębiorstwa na rynku, który może się wyrażać w rożny sposób zależnie od ustalonych celów rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstwa. W każdym przypadku, dążeniem strategii jest umożliwienie przedsiębiorstwu zajęcia korzystnej pozycji wobec jego konkurentów. Zatem, sukces przedsiębiorstwa na rynku zależy w znacznym stopniu od tego, jak formułowane oraz wybierane są strategie w procesie formułowania strategii problemem każdego przedsiębiorstwa jest zagadnienie, wyboru sposobu alokacji dostępnych zasobów kapitału pomiędzy różne, konkurujące ze sobą zastosowania. Na uwagę w takiej sytuacji zasługuje również outsourcing przedstawicieli handlowych. 


Przedsiębiorstwo musi dokonać efektywnego użycia zasobów dokonując wyrobów, które powinny być oparte na kluczowych czynnikach sukcesu przez otoczenie. W miarę rosnącej zmienności oraz złożoności otoczenia, intensyfikacji konkurencji oraz konieczności podnoszenia sprawności przedsiębiorstwa, szczególnego znaczenia nabiera rynkowa orientacja w podejmowaniu decyzji długookresowych. Nie bez znaczenia jest, że ogromne znaczenie w tym aspekcie posiada również outsourcing przedstawicieli handlowych.


Analiza rynku ma dać odpowiedź na pytanie czy oferowany przez firmę produkt / usługa znajdą nabywców na rynku, a precyzyjniej czy na rynku istnieją potencjalni nabywcy danego produktu / usługi, ilu ich jest i na ilu z nich można liczyć biorąc pod uwagę istnienie konkurencji. Zatem warto jest odpowiednio rozważyć outsourcing przedstawicieli handlowych 


Do elastycznej polityki cenowej zmusza firmę również znaczenie rynku. Bowiem duże znaczenie rynku wynikające z jego wielkości, prestiżu, a także braku rynków alternatywnych, skłania firmę do stosowania zróżnicowanych instrumentów cenowych. Przyjęta strategia cenowa firmy powinna być w dużym stopniu uzależniona od wyników analizy konkurencji. Im silniejsza jest pozycja konkurencji, tym mniejsze są szanse na zaaprobowanie przez klientów wyższej niż u konkurentów ceny jednostkowej.


Zagadnienia, związane z zarządzaniem marką oraz jej udziałem w tworzeniu wartości, dla firm z funkcjonującego sektora dóbr konsumpcyjnych stanowią jedne, z najczęściej podejmowanych tematów w obszarze marketingu już od kilku lat. Pamiętajmy, iż outsourcing przedstawicieli handlowych to bardzo ważna kwestia w omawianej kwestii.


Znaczenie marki dla sukcesu organizacji oraz sposoby efektywnego zarządzania nią zmieniają się w poszczególnych obszarach życia gospodarczego, społecznego, jak i również naukowego. Niektóre jednak pozostają uniwersalne niezależnie od tegoż miejsca ich aplikacji.marka oznacza swoistą nazwę, pod którą występuje dany produkt. Różnica między „zwykłą” nazwą, a marką polega na tym, iż nazwa sama w sobie nie ma pewnych skojarzeń wykraczających poza pierwotne znaczenie. Nazwa staje się marką wtedy, gdy konsumenci łączą ją ze zdecydowanie innymi rzeczami. Sposób widzenia tegoż produktu, ale również organizacji jest kształtowany przez swoistą markę. 

Zobacz również: